1Asset 6200

Súťaž

Súťaž o víkendový pobyt v apartmáne Tri Smreky

Aktuálne PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

  1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť NELL KAPITAL s. r. o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO 47147946, DIČ 2023770298, IČ DPH SK2023770298, (ďalej len „Usporiadateľ“).

2.PODMIENKY ÚČASTI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek súčasný alebo nový fanúšik Facebook stránky s názvom Apartmán Tri Smreky alebo účtu na Instagrame s názvom trismreky starší ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý súhlasí s podmienkami súťaže. Podmienkou výhry je komentovanie príspevku a povinnosť byť fanúšikom vyššie uvedených stránok na Facebooku alebo Instagrame. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami danej súťaže. Každý účastník sa zároveň zaväzuje dodržiavať pravidlá súťaže.

3. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž o víkendový pobyt v apartmáne Tri Smreky spoločnosti NELL KAPITAL s.r.o. je časovo limitovaná a prebieha od 08.07.2023 do 22.07.2023 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

4. VÝHERNÁ CENA

Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje do 30 dní odovzdať výhercovi nasledujúcu Cenu:

Poukaz na víkendový pobyt v apartmáne Tri Smreky. Celkový počet poukazov odovzdaných v danom kole súťaže je 1. Víkendový pobyt čerpaný prostredníctvom poukazu nie je možné čerpať počas špeciálnych termínov cez rok ako napríklad Vianoce, Silvester, Veľká noc a termín musí byť vzájomne vopred odsúhlasený s usporiadateľom súťaže. (Ďalej len Cena)

Výherca bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

5. OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené taktiež na webstránke https://nellkapital.sk/ochrana-sukromia/

6. ŽREBOVANIE, VYHLÁSENIE VÝHERCOV A INFORMOVANIE VÝHERCOV A PREVZATIE VÝHRY

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 23.07.2023 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom.

Žrebovanie je uskutočnené z databázy všetkých Súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže.

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku/Instagrame.

Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy/komentáru na Facebooku alebo Instagramovej stránke. Výherca bude zverejnený aj prostredníctvom sociálnych sietí Usporiadateľa v rozsahu krstné meno výhercu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien.

Ak výherca do siedmych dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom poradí.

7.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.trismreky.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.  Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na svojej internetovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 02.07.2023.

Sútaž o tričká NELL KAPITAL - ukončená

Aktuálne PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

  1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Usporiadateľom tejto súťaže je spoločnosť NELL KAPITAL s. r. o., Dunajská 4, 811 08 Bratislava-Staré Mesto, IČO 47147946, DIČ 2023770298, IČ DPH SK2023770298, (ďalej len „Usporiadateľ“).

  1. PODMIENKY ÚČASTI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá súhlasí s podmienkami súťaže. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
Do súťaže sa môže zapojiť ktorýkoľvek súčasný alebo nový fanúšik Facebook/ Instagram stránky spoločnosti s názvami Facebook: Kaskády Ovčiarsko, Nové Bystričany, NELL KAPITAL alebo instagram: kaskady_ovciarsko, nove_bystricany, nell_kapital starší ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorý súhlasí s podmienkami súťaže. Podmienkou výhry je komentovanie príspevku a povinnosť byť fanúšikom jednej z vyššie uvedených stránok na Facebook alebo Instagram. Účasťou v súťaži každý súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami danej súťaže. Každý účasťník sa zároveň zaväzuje dodržiavať pravidlá súťaže.

  1. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž o tričko s logom a sloganom spoločnosti NELL KAPITAL s.r.o. je časovo limitovaná a prebieha od 11.6.2023 do 17.6.2023 vrátane. Usporiadateľ súťaže si yhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s trvaním a konaním súťaže.

  1. VÝHERNÁ CENA

Usporiadateľ súťaže sa zaväzuje do 30 dní odovzdať výhercovi nasledujúcu Cenu:

Tričko s logom a sloganom NELL KAPITAL. Celkový počet tričiek odovzdaných v danom kole súťaže je 1.
(Ďalej len Cena)

Výherca bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky po ukončení súťaže. Vyplatenie výhry v hotovosti nie je možné.

  1. OSOBNÉ ÚDAJE

Účasťou v súťaži dáva každý súťažiaci súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, ktoré súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže, jeho účasti v súťaži.

Spracovanie údajov sa riadi Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré boli sprístupnené taktiež na webstránke https://nellkapital.sk/ochrana-sukromia/

  1. ŽREBOVANIE, VYHLÁSENIE VÝHERCOV A INFORMOVANIE VÝHERCOV A PREVZATIE VÝHRY

Žrebovanie súťaže sa uskutoční dňa 18.6.2023 a bude prebiehať pod dohľadom 2 osôb určených Usporiadateľom.

Žrebovanie je uskutočnené z databázy všetkých Súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže.

Výhercovi bude Cena odovzdaná spôsobom, ktorý si dohodne Usporiadateľ s Výhercom po jeho kontaktovaní prostredníctvom správy na Facebooku/Instagram.

Výherca bude o výhre informovaný písomne do správy na Facebook profilovej stránke alebo Instagramovej stránke.

Výhercovia budú zverejnení aj prostredníctvom sociálnych sietí Usporiadateľa v rozsahu krstné meno výhercu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané Ceny boli splnené, alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru Cien.

Ak výherca do siedmych dní od prvého kontaktovania neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava náhradník.

Náhradník je vyžrebovaný ihneď po tom, čo Usporiadateľ zistil, že výherca neprejavil súhlas s nadobudnutím výhry, vzdal sa výhry, odoprel súhlas, resp. nesplnil inú podmienku podľa týchto pravidiel, a to obdobným spôsobom ako pri prvom žrebovaní Víťaza.

Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava náhradník vyžrebovaný v druhom poradí a postupne až náhradník v dvadsiatom poradí.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ustanovenia týchto podmienok súťaže sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.trismreky.sk

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania.  Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ zverejní na svojej internetovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu Ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa týmito podmienkami súťaže.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.6.2023.